PGD&ĐT: Thông báo về việc tổ chức các lớp vừa làm vừa học năm 2016

Tháng Sáu 16, 2016 7:20 chiều

UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 145/PGDĐT-ĐTBD
V/v thông báo các lớp đại học
hệ vừa làm vừa học năm 2016
tại TP Nam Định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giao Thủy, ngày 7 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non

Theo thông báo của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học như sau:
1. Trình độ đào tạo: Đại học.
2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.
3. Thời gian hoàn thành khóa đào tạo: 02 năm.
4. Ngành đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Mầm non, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm kỹ thuật.
5. Đối tượng tuyển sinh: Ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Mầm non có bằng Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm đúng chuyên ngành; các ngành còn lại yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm đúng chuyên ngành;
6. Địa điểm học: Tại thành phố Nam Định.
7. Kinh phí đào tạo: Học viên tự đóng góp theo quy định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, lập danh sách đề cử cán bộ, giáo viên đi học, gửi file về Phòng theo địa chỉ: nguyenvanchuan70@gmail.com trước ngày 16/06/2015. Mọi chi tiết các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo qua đồng chí Nguyễn Văn Chuân, điện thoại 0977.720.658 để giải quyết./.
Nơi nhận:
– ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
– Như kính gửi (để thực hiện);
– Lưu: ĐTBD, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phùng Văn Hà